POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium - „Wybrane aspekty gospodarki wodno - ściekowej na tle odrębności kulturowej"

Referat : Dąbrowski W., Wybrane aspekty gospodarki wodno – ściekowej na tle odrębności kulturowej.

13.10.2016

W referacie opisano najpierw metodę uzdatniania wody pitnej polegającą na zmiękczaniu jej przez podniesienie wartości pH powyżej 10,3 i na podawaniu soli magnezu dla prowadzenia procesu tzw. „koagulacji naturalnej". Celem tej technologii jest uzyskanie bardzo czystej wody, niekorozyjnej z uwagi na silnie zasadowy odczyn i nie wywołującej kamienia kotłowego, chociaż przesyconej węglanem wapnia. Zwrócono uwagę na negatywne strony tej technologii uzdatniania, z mianowicie brak związków magnezu i wapnia w wodzie, złe właściwości naturalnej warstwy ochronnej, której głównym składnikiem powinien być syderyt.

Następnie omówiono zagrożenia wynikające z zasiedlania drobnego pyłu węgla aktywnego przez mikroorganizmy i tendencje do budowy filtrów piaskowych za złożami GAC, które to tendencja widoczna jest w Japonii.

prof.dr hab.inż. Wojciech Dąbrowski

Prowadzone przedmioty w Politechnice Krakowskiej:

Systemy zaopatrzenia w Wodę, Systemy usuwania ścieków, Optymalizacja systemów wod-kan, Wybrane zagadnienia z kanalizacji, Budowa sieci wod-kan, Water supply systems, Real time modeling, Environmental decision making, Infrastruktura w planowaniu lokalnym i ponadlokalnym.

Dorobek naukowy:

Ponad 350 publikacji, niestety w zdecydowanej większości w czasopismach krajowych i materiałach konferencyjnych, ale również w Water Research, American Social Civil Engineering Journals, Clean-Soil, Air Water, Water Scence and Technology, Acta hydrochimica et hydrobiologia, Water, Air, and Soil Pollution, Lakes& Reservoirs: Research and Management oraz polskich czasopism PAN anglojęzycznych. Współautorstwo sześciu książek i monografii krajowych, były redaktor lokalny czasopisma Willey’a (przez 2 lata), członek rad naukowych kilku czasopism krajowych i ponad pięćdziesięciu konferencji.

Dorobek zawodowy:

kierowanie siedmioma projektami MNiSW, udział w czterech innych takich projektach, ponad 70 opracowań i opinii dla przemysłu, sądów oraz przedsiębiorstw międzynarodowych.

Doświadczenia zdobyte w innych instytucjach

- Co najmniej trzymiesięczne pobyty w instytucjach zagranicznych w celu prowadzenia badań lub zajęć dydaktycznych: Visiting assistant profesor w Iowa State University, IA-U.S.A., 7 miesięcy (VIII1985-II1986), Research fellow w University of Dundee, GB, 3 miesiące (IX1990-XII1990), Cornell visiting profesor, Swarthmore College, PA,U.S.A., 6 miesięcy (I1993- VI1993), Visiting fellow w Institute of Technology Dundee, GB, 3 miesiące (VII1993-IX1993), Visiting profesor w Gifu University, JP, 3 miesiące (IX2015- XII2015).

- Zajęcia dydaktyczne w innych instytucjach w Polsce: Politechnika Świętokrzyska (około 10 lat), AGH (przez kilka lat na studiach podyplomowych i dziennych trzech wydziałów, w małym wymiarze godzin), Politechnika Śląska (przez osiem lat na studiach podyplomowych w bardzo małym wymiarze godzin), SGGW (jedynie sporadycznie na studiach podyplomowych), Politechnika Częstochowska (jedynie jeden semestr w niewielkim wymiarze godzin).

Obowiązki administracyjne:

Obecnie kierownik Katedry Wodociągów, kanalizacji i monitoringu środowiska (od 10 lat) i dyrektor Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (w sumie 8 lat). Członek KILiW PAN.

Odznaczenia:

brak istotnych odznaczeń.

Zainteresowania:

Zabawy z wnuczką, teatr, w miarę skromnych już możliwości chodzenie po górach.

« Zaproszenie na Seminarium szkoleniowe połączone ze zwiedzaniem ZUW "Dłubnia" dnia 9.11.2016r - Zaproszenie do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu FUNKCJONOWANIE, EKSPLOATACJA I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, GRZEWCZYCH »