POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium "Zarządzanie korozją sieci magistralnych miasta Krakowa"

Seminarium "Zarządzanie korozją sieci magistralnych miasta Krakowa" organizowane przez Zarząd Oddziału PZiTS wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa odbyło się w dniu 24 listopada 2015 w Domu Technika w Krakowie. Seminarium przygotował i poprowadził dr Maciej Gruszka.

Dr Maciej Gruszka jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat ukończył w 2012 roku na Akademii Górniczo Hutniczej z dziedziny metalurgii. Obecnie pracuje w Zakładzie Sieci Wodociągowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na stanowisku Kierownika Ochrony Antykorozyjnej. Zainteresowania zawodowe: korozja, elektrokorozja, zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

Seminarium pt. "Zarządzanie korozją sieci magistralnych miasta Krakowa" dotyczyło realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie projektu B+R polegającego na opracowaniu zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem i monitorowania korozji w instalacjach wodociągowych aglomeracji miejskich. Budowa tego systemu pozwoli na poprawę jakości wody poprzez ograniczenie jej zanieczyszczenia produktami korozji, ograniczenie zużycia wody tytułem zmniejszenia ilości awarii, ograniczenie kosztów eksploatacji sieci wodociągowej z tytułu oszczędności materiałów oraz zmniejszenia ilości remontów. Realizacja projektu oparta jest o nowoczesne, niestosowane dotychczas w Polsce, rozwiązania w zakresie monitorowania korozji i ochrony przed korozją systemu dystrybucji wody pitnej. Ponadto opracowanie nowoczesnego systemu przesyłania i akwizycji danych (zintegrowany system będzie pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce).

« Seminarium pt. „Nowoczesne metody dezynfekcji wody w Krakowskich Wodociągach” - Seminarium szkoleniowe pt. „Zapobieganie wtórnemu skażeniu wody z wykorzystaniem mobilnej stacji dezynfekcji” »