POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium szkoleniowe pt. „Zapobieganie wtórnemu skażeniu wody z wykorzystaniem mobilnej stacji dezynfekcji”

W dniu 25.02.16 r. odbyło się Seminarium szkoleniowe pt. „Zapobieganie wtórnemu skażeniu wody z wykorzystaniem mobilnej stacji dezynfekcji” zorganizowane przez Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Wprowadzenia w tematykę seminarium dokonał dyrektor utrzymania ruchu w AQUA S.A. Kazimierz Oboza.

Autorami Seminarium byli: Marcin Bujak, Dariusz Dzida pracownicy „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.

Marcin Bujak - mgr inż. inżynierii chemicznej, absolwent Politechniki Krakowskiej. Od początku kariery zawodowej (2002 r.) pracuje w Laboratorium Centralnym AQUA S.A. W trakcie dotychczasowej pracy zajmował się prowadzeniem badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody, wdrożeniem i nadzorowaniem systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 17025, w tym walidacją metod badawczych. Od 2005 r. nadzoruje merytorycznie obszar działalności laboratorium związany z pobieraniem próbek wody i prowadzeniem ich badań fizykochemicznych. Od 2012 r. Kierownik Laboratorium Centralnego odpowiedzialny za pracę całego działu, w tym nadzór nad pobieraniem próbek i realizacją badań.

Dariusz Dzida - mgr inż. budownictwa wodnego, absolwent Politechniki Krakowskiej. Pracuje w „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej od 1995 r. Początkowo w Dziale Obsługi Klienta, gdzie zajmował się zawieraniem umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla klientów przemysłowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz instytucji. Po kilku latach przeszedł do Działu Technicznego, gdzie opiekował się modelem hydraulicznym sieci wod-kan oraz współtworzył numeryczną mapę branżową GIS. W 2005 r. przeniesiony do Działu Gospodarki Wodą na stanowisko zastępcy kierownika Działu – kierownika sieci wodociągowej, gdzie pracuje do dziś.

Streszczenie:

Prezentacja przedstawia nowatorskie i autorskie rozwiązanie firmy „AQUA” przewoźnej stacji dezynfekcji wody opartej na technologii dozowania podchlorynu sodu do czynnej sieci wodociągowej w przypadkach stwierdzenia obniżonego poziomu chloru w wodzie. Dzięki zabudowanej na nadwoziu samochodu ciężarowego (o łącznej masie nie przekraczającej 3,5 t) precyzyjnej instalacji pompowej mobilna stacja jest w stanie skutecznie zapobiegać „starzeniu się” wody w najbardziej oddalonych od źródła odcinkach sieci wodociągowej.

Jednocześnie mobilna stacja dezynfekcji jest uniwersalnym urządzeniem służącym m.in. do:

  • płukania i dezynfekcji nowych sieci wodociągowych przed ich włączeniem do eksploatacji,
  • pomiaru przepływu wody w przewodach,
  • badania szczelności sieci,
  • zasilania odbiorców w przypadkach awaryjnych lub planowanych wyłączeń dostawy wody oraz zasilania awaryjnego w energię elektryczną małych pompowni wody.

Mobilna stacja dezynfekcji potwierdziła kilkakrotnie swoją przydatność w zakresie usuwania bakterii Legionella z wewnętrznych instalacji CWU.

« Seminarium "Zarządzanie korozją sieci magistralnych miasta Krakowa" - Plenarno- noworoczne zebranie Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych »