POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Prezesi Krakowskiego Oddziału PZITS

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tadeusz Orzelski

Thumbnail

Prezes Oddziału Krakowskiego w latach 1945 - 46

Dr inż. Tadeusz Orzelski lwowianin z urodzenia, krakowianin z wychowania, z zawodu i wykształcenia inżynier chemik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Oxfordzie. Podczas I wojny światowej walczył w Legionach Polskich.

Przez całe lata związany z krakowskimi Wodociągami, najpierw jako pracownik- był inicjatorem powstania laboratorium chemicznego w Zakładzie Wodociągowym na Bielanach potem w 1935 roku został dyrektorem Wodociągów po odejściu na emeryturę pierwszego dyrektora Wodociągu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Tadeusza Jaszczurowskiego. 1938 roku został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego w Polskim Zrzeszeniu Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych Oddział Śląsko-Krakowski.

Był człowiekiem wielu pasji i wielu zainteresowań, piłkarz klubu sportowego Wisła, działacz sportowy, w latach 1932-1949 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Sportowego Wisła.

W czasie okupacji niemieckiej prowadził działalność konspiracyjną, związany z PPS i ze Związkiem Walki Zbrojnej, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz. Po wojnie objął ponownie stanowisko dyrektora Wodociągów i został Prezesem Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz kontynuował działalność sportową w TS Wisła.


Ludwik Obidowicz

Thumbnail

Prezes Oddziału Krakowskiego w latach 1947 - 49

Mgr inż. Ludwik Obidowicz absolwent Politechniki Lwowskiej, zajmował wiele kierowniczych stanowisk w Gazowni Krakowskiej, prowadził wykłady z zakresu gazownictwa i produkcji gazu miejskiego, był autorem poradnika pt. "Rozprowadzanie i użytkowanie gazu”, w którym przedstawił charakterystykę i własności gazów palnych, sposoby magazynowania, sprężania, transportu i użytkowania gazu oraz sposoby obliczania, projektowania i budowy sieci gazowej zewnętrznej i wewnętrznej.


Mieczysław Duma

Thumbnail

Prezes Oddziału Krakowskiego w roku 1950.

Mgr inż. Mieczysław Duma urodzony we Lwowie, krakowianin, absolwent przedwojennej Szkoły Przemysłowej w Krakowie, po wojnie ukończył Wydział Rolniczy na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Melioracji. Od 1933 roku do 1951 roku zatrudniony w Zarządzie Miejskim Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Wodociągi i Kanalizacja. W latach 1951-1970 pracownik Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Krakowie na stanowisku Głównego Projektanta Sieci i Zakładów Wodociągowych. Był głównym projektantem między innymi Zakładu Uzdatniania Wody Rudawa i Dłubnia, autorem projektu wstępnego Zakładu Uzdatniania Wody Raba I oraz autorem wielu koncepcji w zakresie zaopatrzenia Krakowa i innych miast w wodę. W latach 1970-1980 powrócił do pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Rozwoju Wodociągu. Równolegle współpracował z Politechniką Krakowską prowadząc staże doktoranckie w Wodociągach Krakowskich oraz był promotorem prac magisterskich studentów Politechniki Krakowskiej. W PZiTS-ie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, który otrzymał za zaprojektowanie Zakładu Uzdatniania Wody Rudawa oraz złotą i srebrną honorową odznaką PZITS i NOT.


Tadeusz Kozub

Prezes Oddziału Krakowskiego w roku 1951.


Jerzy Tokarski

Thumbnail

Prezes Oddziału Krakowskiego w latach 1952 - 63.

Mgr inż. Jerzy Tokarski po utworzeniu Oddziału Krakowskiego pełnił funkcję sekretarza Oddziału Krakowskiego PZiTS później został Prezesem, przyczynił się do rozwoju Zrzeszenia organizując spotkania integracyjno-szkoleniowe.

Świetny organizator, niezawodny, skrupulatny, był sekretarzem Krakowskiego Towarzystwa Technicznego a później jego Prezesem aż do roku 1949 czyli rozwiązania KTT. Był również kierownikiem Biura Studiów i Rzeczoznawstwa przy PZiTS, wicedyrektorem ds. technicznych Wodociągów Krakowskich.


Leon Lijowski

Thumbnail

Prezes Oddziału Krakowskiego w latach 1964 – 65.


Marian Czerwiński

Thumbnail

Prezes Oddziału Krakowskiego w latach 1966 – 69.

Prof. dr inż. Marian Czerwiński, absolwent Politechniki Lwowskiej. Asystent w Katedrze Wodociągów i Kanalizacji Politechniki Lwowskiej, starszy asystent w Katedrze Melioracji Studium Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1925-1932 kierownik referatu melioracyjnego w Małopolskim Towarzystwie Rolniczym. W roku 1930 organizuje w Państwowej Szkole Przemysłowej Wydział Melioracyjny i zostaje jego Kierownikiem, a od roku 1945 zostaje Dyrektorem Liceum Wodno-Melioracyjnego. W latach 1958-1963 Dziekan Wydziału Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie.

Był zasłużonym współorganizatorem Wydziału Melioracji Wodnych Oddziału Geodezji Urządzeń Rolnych WSR w Krakowie, organizatorem powojennego szkolnictwa średniego zawodowego.

Członek Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, członek Rady Nauki i Techniki przy Komitecie Nauki i Techniki, komitetu Melioracji, Łąkarstwa i Torfoznawstwa PAN, członek honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodno-Melioracyjnych, długoletni prezes Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Geofizycznego oraz prezes Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oddział w Krakowie w latach 1966-69.

Wyróżniony nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Złotą Odznaką za zasługi dla Ziemi Krakowskiej.


Jerzy Banaś

Thumbnail

Prezes Oddziału Krakowskiego w latach 1970 – 82.

Dr inż. Jerzy Banaś pracował w Krakowskim Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego przez 35 lat od roku 1955. Projektowane inwestycje obejmowały wodociągi i kanalizacje dla miast położonych w Polsce południowo-wschodniej, gdzie w latach 50-tych jeszcze wiele, nawet dużych miast, nie posiadało w ogóle centralnych wodociągów lub kanalizacji (np. Dębica licząca 20 000 mieszkańców).

W roku 1960 Jerzy Banaś awansował do stopnia starszego projektanta, a w roku 1965 uzyskał uprawnienia budowlane, co pozwalało na samodzielne autorstwo projektów w zakresie technologii oraz na pełnienie funkcji głównego projektanta inwestycji. W roku 1970 otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa za Koncepcję Rozwoju Systemu Kanalizacyjnego Krakowa w ramach prac nad planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Krakowskiego Zespołu Miejskiego. Z biegiem czasu Jerzy Banaś poświęcił się specjalizacji w dziedzinie oczyszczania ścieków dla miast i do roku 1975 wykonał między innymi dokumentację techniczną dla Krosna nad Wisłokiem (15 000 Równoważnych Mieszkańców), Kielc (RM 90 000), Olkusza (RM 20 000), Andrychowa (RM 15 000) i innych miast. Ponadto wykonał szereg dokumentacji, które z powodu ograniczania planów inwestycyjnych pozostały w szafach inwestorów.

W tamtym okresie cykl budowy oczyszczalni był przedłużany i np. Oczyszczalnię Kielce budowano przez 10 lat łącznie z rozruchem technologicznym i wdrożeniem wykorzystania biogazu, gdzie Jerzy Banaś pełnił nadzór autorski.

Intensywna działalność inwestycyjna w Polsce w zakresie budowy wysokoefektywnych oczyszczalni ścieków zaczęła się od roku 1990, gdy n. p. w Krakowie przystąpiono do budowy Oczyszczalni Kujawy (RM 300 000) i opracowania dokumentacji dla Oczyszczalni Płaszów-II (RM 900 000), dla których Jerzy Banaś był głównym projektantem i autorem technologii, a w fazie realizacji konsultantem. W tym czasie także inne duże miasta budowały oczyszczalnie ścieków, gdzie Jerzy Banaś był angażowany do opiniowania projektów, wyboru ofert i konsultacji (np. Oczyszczalnie ścieków Łódź, Warszawa-Wschód, Poznań, Gdańsk, Wrocław i inne miasta). W latach 80-tych Jerzy Banaś uczestniczył w projektach na eksport opracowując dokumentację dla oczyszczalni miasta Vsetin (RM 20 000) w CSRL i dla osiedla Peitz (RM 5 000) w NRD.

Od roku 1992 Jerzy Banaś był członkiem zespołu doradczego Ministra Ochrony Środowiska w dziedzinie ochrony wód i pracował w zespole autorskim Narodowego Planu Ochrony Wód (w odniesieniu do zlewni Raby, Dunajca i Sanu oraz części Górnej Wisły). Po uzyskaniu doktoratu w swojej macierzystej uczelni (1975) rozpoczął dodatkowo pracę dydaktyczną w PK, gdzie prowadził ćwiczenia, dyplomy magisterskie, wykłady oraz ekspertyzy dla przemysłu. Od roku 1990 do emerytury, po odejściu z BPBK, pracował w PK na pełny etat jako adiunkt i w pewnym okresie jako docent kontraktowy.Był także aktywny na polu publikacji swoich doświadczeń oraz wprowadzanych wówczas zmian w technologii oczyszczania ścieków (usuwanie ze ścieków pierwiastków biogennych) pozwalających na zwiększenie ochrony wód przy wysoko efektywnych technologiach przeróbki osadów ściekowych.

Jest autorem ogółem ponad 100 artykułów w czasopismach krajowych lub w materiałach konferencyjnych i 8 publikacji zagranicznych.

Z ramienia Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych jako specjalista i prezes Oddziału Krakowskiego brał udział w konferencjach międzynarodowych poświęconych ochronie wód: w Niemczech (Uniwersytet Stuttgart-referat), we Francji- Francuskie Stowarzyszenie Inżynierów Higieny (Ajaccio-Korsyka)), w Szwecji (Politechnika w Sztokholmie) w U.S.A (Agencja Ochrony Środowiska EPA Washington). Na konferencji organizowanej przez Ministerstwo Ochrony Środowiska w Warszawie poświęconej wymianie doświadczeń polsko – niemieckich, wygłosił referat i prowadził obrady Sekcji Oczyszczania Ścieków.

Po roku 2000 współpracował z firmami zachodnimi wdrażającymi w Polsce nowoczesne technologie: Kruger – Kopenhaga, Degremont – Paryż, Coler ent Colantonio - Boston.

Aktywność zawodową zakończył obserwując z satysfakcją efekty przywrócenia w okresie 2005- 2015 rzekom polskim (które w okresie 1950–1990 były zanieczyszczone ponad wszelką miarę), jakości zgodnej ze standardami europejskimi, przy równoczesnym opanowaniu dla dużych miast technologii termicznej utylizacji osadów ściekowych pozwalającej na odzysk energii cieplnej oraz na ograniczenie uciążliwości oczyszczalni ścieków dla środowiska.

Jerzy Banaś zaliczany był do liderów wśród krajowych specjalistów technologii oczyszczania ścieków, a sam traktował efekty przywrócenia rzekom ich pierwotnego charakteru, jako plon pracy swojego pokolenia inżynierów wyspecjalizowanych w ochronie wód.

W roku 2004 został przyjęty do grona członków Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności.

Jerzy Banaś wstąpił do Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w roku 1955 i objął funkcję Przewodniczącego Koła zakładowego, a następnie wszedł w skład Zarządu Oddziału jako Przewodniczący Sekcji Wodociągów i Kanalizacji (po tym Sekcji Głównej). Zainicjował w roku 1965 organizowanie przez Oddział Krakowski cyklu konferencji Ochrona Jakości i Zasobów wód w Polsce.

W okresie 1970 – 1980 pełnił funkcję Prezesa Oddziału Krakowskiego PZITS. Po wstąpieniu do Krakowskiego Towarzystwa Technicznego został wybrany Prezesem w roku 1999, a w roku 2003 – 2010 pełnił funkcję Kuratora Towarzystwa.


Stanisław Andrzej Rybicki

Thumbnail

Prezes Oddziału Krakowskiego w latach 1982 – 92.

Dr inż. Stanisław Andrzej Rybicki urodził się 22.06.1929 w Krakowie, gdzie ukończył szkoły: podstawową, gimnazjum, a następnie zdał maturę w I Liceum im. B. Nowodworskiego.

W trakcie nauki w Liceum był drużynowym jednej z najstarszych polskich drużyn harcerskich: 7 KDH (zwanej w Krakowie „Szarą Siódemką”).

Studia podjął na Wydziale Inżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które ukończył 30.05.1952 roku uzyskując dyplom magistra inżyniera budownictwa. Wydział Inżynierii AGH w roku 1954 został przekształcony w Politechnikę Krakowską. Jeszcze będąc studentem rozpoczął od 1.10.1951 pracę zawodową w Centralnym Biurze Projektów Architektonicznych i Budowlanych (znanym później jako Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Krakowie). W biurze tym przeszedł pełną drogę zawodową od stanowiska asystenta projektanta, następnie (od 1952 roku) projektanta, starszego projektanta, kierownika pracowni (1959-1976) do generalnego projektanta.

Od 1978 do 1994 r był koordynatorem merytorycznym dla wszystkich biur resortu gospodarki komunalnej w Polsce w zakresie wodociągów. Zorganizował w tym czasie 29 seminariów projektantów, z których każde oparte było na kolejnym tomie specjalistycznej monografii wydawanej pod redakcją Dr inż. S.A.Rybickiego.

Jako projektant w latach 1951-2010 zaprojektował i prowadził nadzory na budowach kilkudziesięciu obiektów ujęć i uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków. Opracował także projekty setek kilometrów przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w różnych rejonach Polski, choć szczególnie intensywnie pracował dla miast Polski południowej. Projektował także obiekty infrastruktury komunalnej zrealizowane w b. NRD (Poczdam) i Iraku (Mishraq).

Po przejściu na emeryturę w roku 1994 pozostał nadal aktywny jako projektant i konsultant, szczególnie przy projektach modernizacji istniejących obiektów i dostosowania ich do zaostrzonych wymogów związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Służył także swoją wiedzą innym projektantom jako konsultant, ekspert i autor licznych koncepcji technologicznych.

Od roku 1975 do 2009 Stanisław A. Rybicki łączył pracę zawodową jako projektant z działalnością naukowo-dydaktyczną na Politechnice Krakowskiej (na Wydziałach: Inżynierii Środowiska, Inżynierii Lądowej oraz Architektury).

W roku 1979 uzyskał na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej stopień naukowy doktora. Od roku 1975 do roku 2002 był zatrudniony na etacie docenta na Wydziale Inżynierii Środowiska, gdzie wypromował ponad 90 magistrów i inżynierów. Ogłosił drukiem ponad 200 referatów o tematyce technicznej i naukowej w tym także w języku niemieckim i angielskim (a także jeden referat w języku węgierskim).

Bezpośrednio po studiach Stanisław A. Rybicki podjął działalność w Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych, współorganizując i organizując około 40 konferencji naukowo-technicznych i sympozjów. Został wybrany na Prezesa Oddziału Krakowskiego PZITS, pełnił tę funkcję w latach 1981-1992 a następnie pełnił z wyboru funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego w latach 1988-2004. Za swoje zaangażowane w działalność tej organizacji otrzymał w roku 1994 godność Członka Honorowego PZiTS.

Dr inż. Stanisław A. Rybicki zawsze pracował na rzecz integracji środowiska zawodowego, stąd Jego silne zaangażowanie w działalność Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, za co w roku 2000 otrzymał godność członka honorowego Izby.

Został odznaczony wieloma odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Zasługi dla ZHP oraz Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.W roku 2010 otrzymał Nagrodę Specjalną SEEN-PZITS AQUARINA im. doc. dr. Krzysztofa Lipińskiego.


Leszek Reguła

Thumbnail

Prezes Oddziału Krakowskiego w latach 1992 – 98.

Mgr inż. Leszek Reguła, urodzony na kresach wschodnich w Borysławiu w ówczesnym centrum przemysłu naftowego i gazu ziemnego, spadkobierca rodzinnej tradycji w zakresie gazownictwa i przemysłu naftowego, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej Wydziału Górniczego o specjalności wiertniczo-naftowej, pracownik przedsiębiorstwa zajmującego się wierceniami poszukiwawczymi węgla na terenie Śląska, kierownik Oddziału Przedsiębiorstwa Gazu Ziemnego, pracownik Państwowej Inspekcji Gazownictwa kontrolującej zakłady przemysłowe pod względem racjonalnej gospodarki gazowej, projektant w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Krakowie.

Autor wielu opracowań projektowych i publikacji fachowych, generalny projektant programu gazyfikacji miasta Krakowa w latach 80-tych.

Działalność w Zrzeszeniu rozpoczął w 1966 roku, pełniąc na przestrzeni czasu różne funkcje między innymi Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego, członka Sądu Koleżeńskiego w Oddziale Krakowskim, Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej na uprawnienia energetyczne przy oddziale Krakowskim PZiTS, członka komisji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

Członek Honorowy PZiTS, odznaczony srebrną i złotą honorową odznaką PZiTS oraz medalem PZITS im. prof. Zygmunta Rudolfa twórcy inżynierii sanitarnej w Polsce.


Jan Pawełek

Thumbnail

Prezes Oddziału Krakowskiego w latach 1998 – 2007.

Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek studia wyższe ukończył na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. melioracji wodnych, specjalizując się w wodociągach i kanalizacji osiedli wiejskich. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1984 r., a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska – gospodarki wodno-ściekowej osiedli wiejskich uzyskał (z wyróżnieniem) w 1997 r.

Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2002 roku.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Budownictwa Wodnego i Ziemnego Akademii Rolniczej w Krakowie, początkowo na etacie asystenta, a od 1984 roku na etacie adiunkta. Od 2002 r. pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 2008 jest profesorem zwyczajnym.

Jest kierownikiem Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej od 1999. W latach 2002-2005 był Prodziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, a następnie przez dwie kadencje dziekanem w latach 2005-2008 oraz 2008-2012. Od roku 2012 jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego.W latach 1992-1998 wiceprezes, a od 1998 do 2007 roku Prezes Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Od 2012 jest wiceprezesem Zarządu Głównego PZITS. W latach 1998-2007, członek Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, od 1992 do 2007 r., sekretarz Krakowskiego Towarzystwa Technicznego i od wielu lat członek Zarządu tej organizacji.

Za działalność w Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych został wyróżniony złotą honorową odznaką PZITS i medalem im. prof. Rudolfa. Jest członkiem Honorowym PZITS.

W latach 2003 -2015 był członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, a od 2003 r. jest członkiem Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Od 2005 r. członek Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi PAN Oddział w Krakowie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i wieloma innymi odznaczeniami. Za działalność naukową otrzymał nagrodę miasta Krakowa oraz był 12-krotnie wyróżniony nagrodą Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.


Mariusz Olko

Thumbnail

Prezes Oddziału Krakowskiego w latach 2007 - 2015.

Dr nauk technicznych, absolwent Wydziału Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w roku 2008 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej, na podstawie pracy doktorskiej o zmianach jakości wody w sieci wodociągowej.

Długoletni pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie w przeszłości na stanowisku Kierownika Centralnego Laboratorium, Głównego Technologa, obecnie kierownik Zakładu Uzdatnia Wody „Dłubnia”. Działalność w PZITS rozpoczął od roku 1978 pełniąc funkcje wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Koła Zakładowego przy MPWiK S.A. Od 2007 roku przez dwie kadencje pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Krakowskiego. Odznaczony złotą i srebrną honorową odznaką PZITS.


Małgorzata Duma-Michalik

Thumbnail

Mgr inż. Małgorzata Duma-Michalik Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Kraków od 2015 roku, dyrektor Biura Rozwoju Systemów Sieciowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Ukończyła V liceum Ogólnokształcącego im. Witkowskiego w Krakowie, jest absolwentką Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Środowiska i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i komunikacji społecznej na Uniwersytecie w Lille (Francja).

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji i sieci sanitarnych.

Jest odznaczona Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZiTS, Medalem 90-lecia PZiTS, Srebrną Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Odznaką "Honoris Gratia" przyznaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Członkiem PZiTS jest od 1980 rozpoczynając swoją działalność w Kole studenckim przy Politechnice Krakowskiej. Jest delegatem do Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Od 2002 roku jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, uczestniczy w pracach Zespołu Problemowego d/s Prawno-Regulaminowych i Zespołu Problemowego d/s Rzeczoznawstwa MOIIB. W kadencji 2010 - 2014 była członkiem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB a od 2014 roku jest wiceprzewodniczącą Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB.

W ramach działalności w PZiTS przewodniczyła komitetowi organizacyjnemu XIII Konferencji Naukowo-Technicznej "Ochrona jakości zasobów wód, znaczenie wody dla rozwoju gospodarczego"; organizuje spotkania szkoleniowe, integracyjne, wyjazdy techniczne jest zaangażowana w działalność na rzecz kierowanego Oddziału, kładzie nacisk na integrację środowiska inżynierów branży sanitarnej w Krakowie i działalność szkoleniową poprzez udział w seminariach, konferencjach i wyjazdach technicznych. Była głównym organizatorem Sesji Naukowo-Technicznej z okazji Jubileuszu 70-lecia Oddziału Krakowskiego PZiTS.

Jest kontynuatorką w 2 pokoleniu pasji, wykształcenia i wykonywania zawodu inżyniera Inżynierii Środowiska, przeszła szczeble kariery zawodowej w jednym zakładzie pracy od referenta do dyrektora, zajmuje się obecnie planowaniem rozwoju systemów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie obszaru miasta Krakowa, posiada znajomość zagadnień zawodowych w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Interesuje się operą, operetką, muzyką i tańcem latynoamerykańskim, musicalem, filmem, książką szczególnie biograficzną, fitnessem i narciarstwem zjazdowym.