POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Nowy cykl seminariów szkoleniowych w PZITS

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru Oddział Krakowski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych rozpoczął cykl seminariów szkoleniowych organizowanych wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa na temat opracowanych przez Wodociągi Miasta Krakowa „Wytycznych eksploatacyjnych w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”.

Seminaria te prowadzone są przez pracowników Wodociągów Miasta Krakowa w ramach współpracy z PZITS i odbywają się w siedzibie NOT przy ulicy Straszewskiego. Cykl tych seminarów będzie również na Politechnice Krakowskiej w ramach programu „środy techniczne”, który przeznaczony jest dla studentów i wszystkich zainteresowanych.

Przedmiotem wytycznych jest zbiór podstawowych wymagań eksploatacyjnych Wodociągów Miasta Krakowa, które należy spełnić przy opracowywaniu dokumentacji projektowych i przy prowadzeniu robót budowlanych w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a w szczególności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wytyczne, które zostały opracowane przez zespół inżynierów z Wodociągów Miasta Krakowa są dedykowane projektantom, kierownikom budów, wykonawcom, inwestorom i nadzorowi technicznemu w celu ułatwienia wzajemnej współpracy w zakresie projektowania, uzgadniania, realizacji, odbioru oraz poprawy jakości przekazywanych do eksploatacji urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

Opracowane wytyczne uwzględniają postanowienia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, który określa zasady zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków stosowane przez MPWiK S.A. oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Spółkę, wynikające z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Urządzenie wodociągowe i kanalizacyjne oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne nie są ujęte w przepisach wykonawczych do ustawy prawo budowlane tak jak między innymi sieci gazowe, drogi publiczne itd., dlatego też była konieczność opracowania wytycznych w tym zakresie.

Wytyczne uwzględniają ogólnie obowiązujące przepisy i normy oraz wymagania Wodociągów Miasta Krakowa uzasadnione potrzebami eksploatacyjnymi, warunkującymi prawidłowy sposób zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Należy traktować wytyczne jako materiał pomocniczy a stosowanie ich nie zwalnia uczestników procesu inwestycyjnego z obowiązku przestrzegania przepisów prawa, norm, instrukcji oraz wiedzy inżynierskiej, a także nie zwalnia z odpowiedzialności zawodowej za wykonanie prac projektowych, ich weryfikację, wykonawstwo i nadzór techniczny.

Wytyczne będą aktualizowane w sytuacji zmiany przepisów prawa i norm oraz w przypadku zmiany wymagań Wodociągów Miasta Krakowa uzasadnionych potrzebami eksploatacyjnymi.

Układ wytycznych przedstawia się następująco:

  • Wprowadzenie (Rozdział I), w którym zawarto ogólne dane dotyczące przedmiotu opracowania i podstawy opracowania.
  • Zasady opracowania dokumentacji projektowej (Rozdział II), w którym zawarto niezbędny zakres dokumentacji, dostosowany do jej rodzaju oraz ogólne wymagania dla zawartości dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i przyłączy.
  • Wymagania projektowe dla urządzeń wodociągowych w szczególności dla sieci wodociągowej (Rozdział III), odniesione do sieci wodociągowej, a w szczególności przewodów magistralnych i rozdzielczych oraz urządzeń wodociągowych, w tym między innymi hydroforni, komór regulacyjno-pomiarowych i innych urządzeń.
  • Wymagania projektowe dla urządzeń kanalizacyjnych w szczególności dla sieci kanalizacyjnej (Rozdział IV), odniesione do sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz urządzeń kanalizacyjnych w tym w szczególności pompowni ścieków, tłoczni, zbiorników retencyjnych i innych urządzeń.
  • Wymagania projektowe dla przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (Rozdział V), w którym przedstawiono wymagania dla projektowania i realizacji przyłączy, jak również między innymi szczegółowe dane dotyczące wodomierzy.
  • Zasilanie energetyczne i zdalny monitoring obiektów bezobsługowych (Rozdział VI), w którym przedstawiono zasilanie energetyczne obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, układy pomiarów technologicznych i sterowania urządzeniami oraz monitoring przepływu.
  • Warunki wykonawstwa i odbioru sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy (Rozdział VII), w którym przedstawiono procedury związane z prowadzeniem budowy, nadzorem ze strony MPWiK S.A., odbiorem i przejęciem do eksploatacji.
  • Bibliografia (Rozdział VIII) ma bezpośredni związek z przedmiotem wytycznych zawartych w Rozdziałach II-VII i zawiera przepisy i normy, związane ze szczegółowym kształtowaniem rozwiązań w zakresie wytycznych.

Pełny tekst wytycznych znajduję się na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl w zakładce strefa klienta dla projektanta.

Terminy seminariów szkoleniowych podane są na stronach internetowych www.pzits.krakow.pl i www.map.piib.org.pl/szkolenia i seminaria

Małgorzata Duma-Michalik

« Seminarium Szkoleniowe pt. "Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych" - List otwarty Prezes krakowskiego oddziału PZITS »